Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jeśli jesteśmy właścicielem nieruchomości co roku ciąży na nas obowiązek dokonania opłaty podatku od nieruchomości. Podatek ten jest związany z samym faktem posiadania nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat ze względu na presję inflacyjną czeka nas podwyżka podatku od nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Przepisy dotyczące zasad jakim podlega zapłata podatku od nieruchomości znajdują się w rozdziale II ustawy artykuły od 2 do 7. Przepisy te określają odpowiednio:

 • przedmiot opodatkowania,
 • podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu,
 • podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • sposób określania stawek podatkowych,
 • czas, miejsce i sposób powstania obowiązku podatkowego,
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości,

W tym artykule dokładnie omówimy wszelkie sprawy związane z podatkiem od nieruchomości. Omówimy dokładnie wszystkie aspekty materialne podatku od nieruchomości oraz procesowe. Zaczniemy od przedmiotu opodatkowania a skończymy na formularzach, które służą do zapłaty podatku od nieruchomości.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Przedmiot opodatkowania

W pierwszej kolejności zajmiemy się określeniem co jest przedmiotem opodatkowania podatku od nieruchomości.

Zgodnie z przepisami za przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki oraz ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicje pojęć takich jak budynek, budowla lub grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zdefiniowane są w art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Zakres przedmiotu opodatkowania przez nas podany wynika z art. 2 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa określa przedmiot w sposób pozytywny, wymieniając przedmioty opodatkowania dodając równocześnie określenie negatywne. Przez określenie negatywne rozumiemy przedmioty zwolnione z opodatkowania. Przedmiotowym zwolnieniem podatkowym zajmiemy się później.

Ze względu na to, że ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku nie definiuje pojęcia gruntu musimy odwołać się do innych przepisów w tym zakresie. Pojęcie gruntu jest w polskim prawie definiowane przez kodeks cywilny oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia. Właśnie tam powinniśmy szukać definicji pojęcia gruntu lub szerszego pojęcia nieruchomości. Zgodnie z art. 46 Kodeksu Cywilnego:

 • 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy.

Ustawa określa, że nieruchomością mogą być także elementy gruntów lub budynków wyodrębnione od nich na podstawie innych przepisów. Możemy tutaj oczywiście mówić o nieruchomościach lokalowych. Takie podejście sugeruje fakt tego że posiadają one oddzielnie prowadzone księgi wieczyste. Taka interpretacja jest sugerowana przez dodanie do art. 46 KC informacji na temat prowadzenia ksiąg wieczystych. Sama ustaw o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. w art. 1 wskazuje, że księgi wieczyste prowadzi się dla:

 • nieruchomości,
 • spółdzielczego prawa własnościowego,
 • lokalu,

Kolejna definicja znajduje się w art. 4. ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia. Dowiadujemy się z niej  że:

 • nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,
 • działce gruntu – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiąca wlasność Skarbu Państwa lub własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, a także nie obciążone prawem użytkowania,

Przyjmuje się, że za nieruchomość gruntową można uznać tylko taką część powierzchni ziemi, która stanowi wyodrębnioną całość – uchwała SN z 28.03.1988 r., sygn. akt III CZP 15/88

Budynek oraz budowla jest zdefiniowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowo należy do tego dodać definicję gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzenie działalności gospodarczej.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Ust. 2a. ustawy określa wyłączenia z kategorii  Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze względu na jego rozmiar odsyłam do ustawy i przepisów.

Podsumowując katalog przedmiotu opodatkowania w sposób abstrakcyjny należy określić, że jest nim wszystko to dla czego można założyć księgę wieczystą lub wydzielić jako część oddzielną w ewidencji budynków i gruntów (dawny kataster nieruchomości).

Będą to:

 • grunty,
 • budowle,
 • mieszkania,
 • wydzielone lokale w spółdzielni,

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku

W zakresie podmiotów podlegających obowiązkowi zapłaty podatku od nieruchomości ustawa jest bardzo precyzyjna. W art. 3 wymienia bezpośrednio kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 są to:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne,
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku kiedy wynika to z umowy zawartej z właścicielem lub  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa – w zakresie ustalonym przez ustawę,
 • Lasy Państwowe – w zakresie ustalonym przez ustawę,
 • posiadacz samoistny.

 

Definiując tą listę  w bardziej abstrakcyjny sposób powinniśmy ją opisać jako:

 • właścicieli,
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze samoistni,
 • szczególne przypadki określone przez ustawę, posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Istnieje także możliwość występowania solidarnej odpowiedzialności za podatek od nieruchomości. Może ona mieć miejsce w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja kiedy nieruchomość jest współwłasnością wielu podmiotów. Odpowiedzialność za zapłatę podatku od nieruchomości posiadanej wspólnie jest solidarna jest solidarna. Ustawa reguluje zasady tej solidarnej odpowiedzialności. Ustawa w art. 4 ust. 4a określa jednak wyjątek w momencie kiedy właścicielom przypadają odpowiednie udziały. Wtedy ich obowiązek jest proporcjonalny do posiadanego udziału. Druga sytuacja to odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej. W tym przypadku wspólnicy odpowiadają solidarnie nawet jeśli nieruchomość została zakupiona w celu prowadzenia działalności w ramach spółki. Oczywiście spółka cywilna posiada oddzielny numer NIP co miałoby sugerować inne rozwiązanie. Orzecznictwo jest w tej kwestii bardzo niejednolite. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 marca 2017 r., sygn. akt II FPS 5/16 określono że odpowiedzialni za zapłatę podatku od nieruchomości są wspólnicy. Natomiast w wyroku z 25 kwietnia 2008 r. II FSK 226/07 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zobowiązana do zapłaty podatku jest spółka.

Ustawa w zakresie tych przepisów dokładnie określa więcej sytuacji kiedy dany podmiot jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, ale ponownie dokładne wymienienie wszystkich sytuacji zmusiłoby do przepisania treści wszystkich przepisów. Jak widać zakres podmiotów, które są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości jest bardzo szeroki. Ustawodawca reguluje także w nim wszelkie niuanse związane z posiadaniem nieruchomości przez podmioty państwowe, posiadaczy samoistnych oraz przedmioty znajdujące się w posiadaniu wspólnym. Ustawa równocześnie przewiduje szereg zwolnień podatkowych ze względu na optymalizację poboru podatków. Wszelkiego rodzaju zwolnienia opiszemy w następnym paragrafie.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Zwolnienia podatkowe

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku istnieje bardzo szeroki katalog zwolnień podatkowych dotyczących przedmiotu opodatkowania oraz podmiotów odpowiedzialnych zobowiązania podatkowe. Dodatkowo ustawa umożliwia radzie gminy możliwość wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych innych niż określone w ust. 1 oraz w art. 1o ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Pozwala to gminie na zarządzanie swoją polityką podatkową w celu maksymalizacji jej atrakcyjności dla inwestorów i przedsiębiorców.

Dokładne opisanie każdego ze zwolnień zmusiłoby nas do przepisania treści ustawy dlatego postaramy się dokonać jej uproszczenia i wyliczenia razem z krótkim opisem.

Przedmiotowo wyłączone z podatku od nieruchomości są:

 • grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej,
 • grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków,
 • budowle infrastruktury portowej,
 • grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
 • budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego,
 • budynki gospodarcze lub ich części służące działalności rybackiej lub rolniczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody w celu ochrony przyrody,
 • będące własnością Skarbu Państwa – ustawodawca wprowadza tutaj zwolnienie mające zmniejszenie prowadzonych spraw podatkowych oraz obowiązków zapłaty podatku przez fiskusa,
 • budowle wałów ochronnych,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy,
 • budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników,

Podmiotowe zwolnienie z podatku od nieruchomości określone jest w przepisach art. 7 ust. 2 ustawy. Zwolnienia te mają na celu odciążenie administracji podatkowej z procedowania spraw, gdzie podmiot w swojej naturze jest podmiotem państwowym, quasi-państwowym lub jest zwolniony ze względu na naturę innych przepisów. Podobnie jak w przypadku przedmiotowego zwolniania uprościmy przepisy tak, aby przedstawić je w formie listy.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Podmioty zwolnione z podatku od nieruchomości:

 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,

Zwolnienia te dotyczą przedmiotów opodatkowania, które nie są prowadzone w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub stanowią niezbędnych element realizacji ich statutowych celów.

Jak już wspomnieliśmy gmina może w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe. Przysługuje jej z tego tytułu zwrot z budżetu państwa. Zwrot jest dokonywany z tytułu utraconych dochodów. Procedurę tego zwrotu określony jest w rozporządzeniu ministra właściwego dla finansów publicznych. Drugą kategorią zwrotów są zwroty ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczących gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior. Trzecią kategorią są zwroty z tytułu utraconych przychodów podatkowych od podmiotów będących przedsiębiorcą o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

 

Podstawa Opodatkowania

Zgodnie z art. 4 ustawy podstawa opodatkowania jest różna w zależności czy chcemy opodatkować nieruchomości która jest:

 • gruntem – powierzchnia,
 • budynkiem lub jego częścią – powierzchnia użytkowa,
 • budowlą lub jego częścią, które przeznaczone są do prowadzenia nieruchomości – wartość z dnia 1 stycznia w roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego gdzie wartością jest wartość do obliczenia amortyzacji bez pomniejszenia o tą amortyzację,

Ustawa określa także elementy które są wykluczone z powierzchni służącej do obliczania podstawy opodatkowania. Art. 4 ust. 2 ustawy określa powierzchnię wyłączoną z podstawy opodatkowania jest część kondygnacji od 1,40 do 2,20 metra  to zalicza się ją tylko w 50% do powierzchni służącej jako podstawa opodatkowania. Powierzchnię o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się z podstawy opodatkowania.

W przypadku budowli mających na celu służyć do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli obowiązek podatkowy powstanie w trakcie roku podatkowego  (czyli po pierwszym stycznia) obowiązuje wycena jaka miała miejsce w dniu powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w oparciu o umowę leasingu ustawodawca określa specjalny sposób obliczania wartości nieruchomości. Polega on na ujęciu wartości nieruchomości w dniu podpisania umowy leasingu, powiększonej o ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Dodatkowo jeśli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku ulepszenia budowli lub jej części wykorzystywanej w celach gospodarczych należy dokonać aktualizacji wyceny nieruchomości w oparciu o wartość rynkową z dnia 1 stycznia następującego roku.

Ustawa równocześnie mając na celu ochronę interesów fiskusa umożliwia organowi podatkowemu powołanie biegłego w celu określanie wartości rynkowej nieruchomości w momencie kiedy nie została ona określona przez podatnika lub podatnik określił wartość nieodpowiadającą rynkowej. W przypadku kiedy wartość określona przez biegłego jest o 33% większa niż ta podana przez podatnika, koszty tego ustalenia ponosi podatnik.

Specyficznym przypadkiem jest budowla położona na obszarze dwóch gmin. W tym przypadku podatek jest płacony proporcjonalnie do powierzchni znajdującej się na terenie danej gminy.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Stawki podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 stawki podatkowe określa rada gminy w drodze uchwały. Równocześnie ustawa określa, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie pewnej wysokości. Wysokość ta jest określona dla różnego rodzaju nieruchomości. Stawki mogą być przez radę gminy zróżnicowane dla gruntów w zależności od rodzajów przedmiotów opodatkowania. Rada gminy uwzględnia przy tym lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy oraz przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. W przypadku budynków i budowli uwzględnia się także rodzaj zabudowy oraz stan techniczny.

Odpowiednio ustawa określa w 3 ustępach stawki opodatkowania.

1) od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł 5) od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł 5) od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł 5) od 1 m2 powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł 5) od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych – 0,51 zł 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł 5) od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3– 7.

 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w zależności od roku

Maksymalne stawki podatku są deklarowane przez ministerstwo finansów z jednorocznym wyprzedzeniem w obwieszczeniu. Ma to na celu zapewnić ministerstwu finansów prowadzenia polityki fiskalnej w stosunku do inflacji. Obwieszczenie jest publikowane w Monitorze Polskim i wskazuje poszczególne stawki podatku poprzez wskazanie artykułu ustawy.

Poniżej znajdują się linki do przykładowych obwieszczeń ministerstwa finansów z poprzednich lat:

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKU MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł  od 1 m2 powierzchni 0,91 zł  od 1 m2 powierzchni 0,93 zł  od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni 4,63 zł od 1 ha powierzchni 4,71 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni 0,48 zł od 1 m2 powierzchni 0,49 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni 3,04 zł od 1 m2 powierzchni 3,09 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej 0,79 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

Pamiętajcie, że urzędnicy też mogą się mylić. Równocześnie w niektórych przypadkach dokonujecie samoobliczenia podatku. Sprawdzenie maksymalnej stawki podatku pozwoli wam uniknąć nadmiernego obciążenia. Gmina nie ma prawa ustalić stawek wyższych niż te podane w obwieszczeniu. Wszelkie stawki powyżej tych ustalonych powinny zostać obniżone do stawek z obwieszczenia.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego reguluje art. 6 ustawy. W pierwszym ustępie tego artykułu dowiadujemy się, że “Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku”. Pozostałe przepisy są już rozwinięciem pozostałych szczególnych sytuacji związanych z ustanie obowiązku podatkowego lub jego modyfikacją w trakcie roku podatkowego. Przez chwilę od której liczymy termin do następnego miesiąca jest moment uzyskania tytułu prawnego lub wejście w posiadanie.

W przypadku kiedy powstanie obowiązku podatkowego jest uzależnione od powstania budowli lub budynku obowiązek podatkowy powstaje w dniu 1 stycznia w roku następującym po ukończeniu budowli. Budowla nie musi być w całości ukończona. Wystarczy ukończenie jej w części lub rozpoczęcie jej użytkowania. To czy budynek jest już ukończony rozstrzygają przepisy prawa budowlanego. Definitywnym dowodem zakończenia budowy jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub oświadczenie kierownika budowy określone w art. 57 ust 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Ustawodawca kieruje się tutaj prymatem stanu faktycznego niż stanu prawnego. Za początek powstania obowiązku podatkowego może być rozpoczęcie korzystania z budynku lub budowli pomimo tego, że nie zostały one zakończone zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wynika to bezpośrednio z przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sugeruje to dalszą regułę interpretacyjną dla pozostałych sytuacji.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w dniu 13 listopada 2013 r., sygn. III SA/Po 896/13. W wyroku tym znajdujemy stwierdzenie:

“Przepisy prawa podatkowego uzależniają bowiem opodatkowanie budynków od określonego stanu faktycznego (zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed ostatecznym wykończeniem budynków), a nie stanu prawnego (uzyskania prawa do wybudowania lub użytkowania budynków).”

Zmiana obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy może ulec zmianie. Ma to miejsce kiedy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość jego opodatkowania. Z tego powodu ustawodawca określa, że od pierwszego dnia następującego miesiąca powstaje obowiązek podatkowy o nowej treści. Zdarzeniem mającym na to wpływ w szczególności jest zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego wygasa z upływem miesiąca. Jeśli miało to miejsce w trakcie roku podatkowego podatek ten jest ustalany proporcjonalnie. Ten przepisu sugeruje równocześnie, że proporcjonalnie należy uwzględnić wysokość opodatkowania, która następuje w wyniku zmiany zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy.

Obowiązek podatkowy podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Osoba fizyczna ma 15 dni na zgłoszenie właściwemu organowi podatkowemu powstania obowiązku podatkowemu przez odpowiedni formularz. Odstępstwem od tej formy zgłoszenia jest obowiązek zapłaty wynikający z decyzji organu podatkowego uregulowanej w art. 6 ust. 7 ustawy.

Z powodu racjonalności poboru podatków ustawodawca określa, że postępowania nie wszczyna się lub wszczęte umarza w wypadku kiedy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekracza najniższych kosztów doręczenia. W tym przypadku przepisy prawo pocztowe oraz ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. Do tego należy dodać także przepis art. 6 ust 11a ustawy, który nakazuje podatki w kwocie poniżej 100 zł opłacać jednorazowo. Ma to znaczenie dla osób prawnych i innych podmiotów wymienionych w następnym paragrafie, ze względu na konieczność rozliczania się okresowo z deklaracją podatkową.

Specyficzną sytuacją jest zmiana treści obowiązku podatkowego w wyniku rozpoczęcia działalności gospodarczej w budynku będącym zgłoszonym według mniejszej stawki dla budynków i budowli nie przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku należy kierować się zasadą faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie zgłoszenia. Interpretację taką potwierdza wyrok NSA z 19 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1736/15 oraz wyrok NSA z 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11. Pierwszy wyrok dotyczy gruntów zajętych pod działalność gospodarczą, drugi natomiast zmiany przeznaczenia garażu.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Odrębną kategorię podatników stanowią podmioty wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy. Należą do nich:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej (spółka w organizacji),
 • jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
 • podmioty posiadające nieruchomości na zasadach współwłasności z wyjątkiem wspólnot mieszkaniowych,

Podmioty te są zobowiązane składać do dnia 31 stycznia każdego roku deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Przepisy o korekcie deklaracji stosuje się odpowiedni jeśli zaistnieje obowiązek określony w art. 6 ust. 3 ustawy. Chodzi tutaj oczywiście o zmianę wysokości opodatkowania w wyniku zaistnienia zdarzenia mającego na nie wpływ. Przepisy te zostały wprowadzone ze względu na to, że podmioty te są zobowiązane do okresowego wpłacania zaliczek na ten podatek do dnia 15 każdego miesiąca. Ze względu na charakter tych podmiotów ich płatności stanowią zabezpieczenie interesów fiskalnych fiskusa. ustawodawca nakłada ten obowiązek także na podmioty korzystające ze zwolnienia. Ustawodawca nakłada ten obowiązek także na podmioty zwolnione z opłaty tego podatku. Wynika to z możliwości zmiany stanu prawnego w wyniku, którego może pojawić się obowiązek podatkowy. Do grona podmiotów zobowiązanych do opłacania tego zaliczane są także osoby fizyczne posiadające nieruchomość na zasadach współwłasności. Wynika to z art. 6 ust. 11 ustawy. W tym przepisie ustawodawca kieruje się ułatwieniem rozliczeń pomiędzy podatnikami i urzędem skarbowym. Ma to na celu uproszczenie postępowania. Podmioty te są w tym momencie traktowane jako osoba prawna.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Terminy i sposoby płatności

Informacje na temat terminów i sposobów płatności wstępnie rozpatrzyliśmy w poprzednich paragrafach. Z tego powodu tutaj dokonamy syntezy i uproszczenia tych przepisów.

 

Osoby fizyczne

Zgodnie z wcześniej rozważanymi przepisami osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości w roku w którym powstał obowiązek. Ustawa wskazuje, że podatek ma być płacony co kwartał. Terminy zapłaty są wskazane w ustawie: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku współwłasności osoby fizyczne rozliczają się jak osoby prawne.

Podatek od osób fizycznych może zostać opłacony bezpośrednio w kasie Urzędu Skarbowego lub przez przelew na rachunek organu podatkowego.

Od osób fizycznych istnieje także możliwość poboru podatku przez inkasenta. Dzieje się to w wyniku zarządzenia rady gminy. Inkasent pobiera płatność w gotówce, co ma być uproszczeniem procedury w małych gminach.

 

Osoby prawne

Osoby prawne zobowiązane są do złożenia do 31 stycznia deklaracji podatkowej określającej wysokość podatku od nieruchomości na dany rok. Następnie każdego miesiąca do 15 dnia zobowiązane są do zapłacenia części tej płatności.

W przypadku kiedy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej raty.

 

Dokumenty związane z podatkiem

Art. 6 ust. 12, 13, 14 ustawy określa techniczne możliwości rozwiązania poboru podatku przez radę gminy. Rada gminy przez uchwałę może określić wymagane dokumenty, wzory dokumentów oraz elektroniczne metody deklaracji i zapłaty podatku.

Dokumenty, formularze oraz wymagania z nimi związane określa rada gminy. Rada gminy określa dane potrzebne do identyfikacji podmiotu, przedmiotu będącego zobowiązanego do zapłaty podatku oraz informacje konieczne do określenia wymiaru i poboru podatku.

W celu ułatwienia technicznego załatwiania spraw w urzędzie nadamo gminie możliwość określenia w drodze uchwały warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek. W szczególności dotyczy to formatu elektronicznego oraz układu informacji przekazywanych do podmiotów, sposobu ich przesyłania oraz rodzaje podpisów elektronicznych. Ma to na celu synchronizację rozwiązań pomiędzy gminami oraz z administracją państwową wyższego stopnia. Zwłaszcza odpowiedzialnych za informatyzację działalności podmiotów.

W wypadku kiedy macie wątpliwości dotyczące waszej sytuacji prawnej skontaktujcie się z nami. KONTAKT

 

Czynności związane z podatkiem

Wcześniej już wspominaliśmy o czynnościach związanych z podatkiem, ale doszliśmy do wniosku, że należy przygotować paragraf podsumowujący poprzednie elementy. Osoby fizyczne zobowiązane są do zgłoszenia opodatkowania, zgłoszenia wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz w niektórych przypadkach złożenia deklaracji.

Podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym. Charakteryzują się tym, że zasilają budżet wybranej gminy. W tym przypadku jest to gmina gdzie znajduje się nieruchomości.Organem podatkowym właściwym w tych sprawach jest wójt. W przypadku Miast na prawach gminy jest to burmistrz lub prezydent miasta. To w jego kompetencjach leży organizacja technicznych aspektów poboru podatków, takich jak organizacja urzędu, kont bankowych etc.

Formularze i ich wzory przygotowuje rada gminy w drodze uchwały.

Obowiązek zgłoszenia obowiązku podatkowego do urzędu gminy musi nastąpić w terminie 14 dniu od powstania tego obowiązku podatkowego. Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego powinno nastąpić niezwłocznie. Jest to w interesie samego podatnika, który w późniejszym okresie musi udowodnić przed urzędem, że obowiązek podatkowy wygasł.

Specyficznym przypadkiem dotyczącym czynności związanych z podatkiem od nieruchomości jest konieczność złożenia deklaracji podatkowej przez osoby prawne lub przez osoby fizyczne, które są współwłaścicielami nieruchomości. Deklaracja jest składana do 31 stycznia każdego roku lub do 15 dnia od powstania obowiązku podatkowego. Następnie płatności muszą się odbywać co miesiąc proporcjonalnie do oszacowanej wysokości podatku.

W przypadku kiedy nieruchomości znajdują się na terenach odrębnych gmin, konieczne jest zapłacenie podatku w tych gminach.

Przepisy nakładają na podatnika (osoba fizyczna, osoba prawna) konieczność zgłoszenia nabycia, bycia, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub innego faktu powodującego powstanie obowiązku podatkowego od pierwszego dnia następującego miesiąca. Rozliczenie następuje w sposób analogiczny do poprzednich przypadków.

Szczególnym przypadkiem jest zgłaszanie powstania lub wygaśnięcia (identyfikacyjne) oraz zmiany (aktualizacyjne) obowiązku podatkowego w zakresie podatku od gruntów rolnych. Specyficzne zasady dotyczące tego typu gruntów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz.1291).

Poniżej znajdziecie linki do informacji, formularzy oraz procedury dotyczących podatku od nieruchomości w największych miastach:

 

Lista podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości

Pisaliśmy już w poprzednich paragrafach na temat nieruchomości zwolnionych z podatku od nieruchomości. Na zakończenie postanowiliśmy powtórzyć przepisy. Dzięki tej liście ustalicie czy wasza nieruchomość jest zwolniona z podatku od nieruchomości.

 

Art. 7.

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

 1. a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
 2. b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
 3. c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:

 1. a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
 2. b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
 3. c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:

 1. a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
 2. b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;

8a) będące własnością Skarbu Państwa:

 1. a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
 2. b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710);

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

 1. a) osiągnęli wiek emerytalny,
 2. b) są inwalidami zaliczonymi do I7 albo II grup y8 ,
 3. c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), zgodnie z jej aktem założycielskim;

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów;

16) budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 000), stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.9) ).

 

 1. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

1a) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;

2a) żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;

3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

6) (uchylony)

 

 1. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

 

 1. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

 

 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w opłatach i podatkach.

 

 1. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

6b. (uchylony)

 

 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, oraz wzór wniosku o zwrot tych dochodów, kierując się potrzebą zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.